Dette tror vi

Nytt Liv Suldal

Sand i Ryfylke

DETTE TROR VI PÅ

Dette tror vi på!


Menighetens lære

og trosgrunnlag


Vi tror på Bibelen åleine, og vi trur at heile Bibelen er Guds Ord som er gitt oss til åpenbaring om Guds vesen og frelseshistorie. Nedenfor har vi

sammenfattet en del områder i korte setninger med henvisning til det

bibelske grunnlaget.


2.a Bibelen.

Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte ord, og Guds åpenbarte vilje.

Vi tror på alt Guds Ord, og Bibelen er vår lærebok (2. Tim.3:16 og Joh. 17;17)


2.b. Guddommen

Vi tror det finnes en eneste sann Gud, åpenbart gjennom Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. (2. Mos. 3.13-14, Matt 28;19, Kol.1.15, Joh.14.9+16-17)

 

2.c. Omvendelse

Vi tror at alle har syndet og må komme til sann omvendelse fra synd. (Apg 2.37-38, Apg.3.19, Rom.3.23)

 

2.d. Frelse

Vi tror på Jesus Kristus som vår stedfortreder og forsoner. Vi tror at ved Jesus Kristus sin død på korset forsonet Gud hele verden med seg selv. Den som omvender seg og ved tro tar imot Jesus, tar imot hans rettferdighet, og blir født på nytt. Mennesket får del i frelsen ved å bekjenne med munnen at Jesus er Herre, og tro i hjertet at Gud har reist han opp frå de døde. (Rom 10;9-10) (Kol.1;19-20 og 2 Kor 5;19)

 

2.e. Dåp

Vi tror at bare dem som har kommet til omvendelse og personlig tro, skal døpes. Etter at en person er kommet til tro på Jesus, og bekjenner han som sin Herre, praktiserer vi snarest mulig dåp i vann, med full neddykkelse. (Mark 16;16 og Apg. 8.36-37)

 

2.f. Dåpen i Den Hellige Ånd

Vi tror at hver troende kan oppleve Faderens løfte om dåpen i Den Hellige Ånd. Alle troende bør i tro bønn og hjerteransakelse, søke Åndens kraft til liv og tjeneste. (Matt.3.11, Mark.1.8, Luk.3.16, Apg.2;33 og 38-39, 11.16) Vi tror at nådegavene som blir omtalt i Det nye testamentet skal være virksomme i Guds menigheter inntil Kristus Jesus kommer tilbake. Vi tror at Gud gjennom nådegavene også i dag kan meddele seg i overensstemmelse med Guds Ord i Bibelen. (1.Kor 12 og 14, 1.Kor.1.7, 1.Pet.4.10)

 

2.g. Helbredelse

Vi tror på Guds Ord om helbredelse slik det er uttrykt i Bibelen og slik Jesus og apostlene praktiserte det.  Helbredelse er en del av forsoningen og en del av den tjenesten menigheten har i samfunnet.  Jes 53:4-5,  Matt. 8.16-17, Salme 103.3

 

2.h. Velsignelser

Vi tror at Guds velsignelser berører alle sider i menneskelivet

(Gal 3;13-14) både åndelig (Ef 1;3), fysisk (3. Joh. 2) og sosialt/materielt

(2Kor 9.8)

 

2. i Det kristne livet

Vi trur på vedvarende helliggjørelse for de troende. (Rom.6.19,22, 2. Kor.7.1, Hebr. 12.14, Ef. 4.24)’

 

2.j. Menighet

Vi tror de troende skal legges til en nytestamentlig ordnet menighet.  Her skal de bli undervist og oppbygget for å være med å oppfylle menighetens oppgaver;  Å vinne andre menneske for Gud. (Apg. 2.47, 5.14, 9.31, Ef.4.)

 

2.k. Nattverd

Vi tror at etter Jesu egne ord skal nattverden praktiseres som et minnemåltid, i troen på at Jesus Kristus på korset forsonet oss med Gud.(Luk. 22.15-20, 1.Kor 11.23-32)

 

2.l.Enhet og Israel

Vi tror at alle som er født på ny, er ett i Kristus (1. Kor 10;16-17)  Vi tror det er avgjørende for vår menighet sin vokster og fremgang at menigheten står sammen i en åndelig enhet, og at vi har et godt tillitsforhold til andre kristne og medmennesker generelt. (2.Kor.13.11) Vi velsigner Israel som Guds utvalgte folk. (1. Mos. 12.2-3, 4. Mos.24.1, Gal.3.8-9)

 

2.m. Jesu gjenkomst og de siste tider.   

Vi tror på Jesu gjenkomst for å bortrykke de troende til himmelen, deretter kommer Han for å opprette et tusenårig fredsrike på jorda og så endelig dom: En evig fortapelse for de vantroende og en evig herlighet for de troende. (1. Tess 4;17, Åp.20)

 

 Copyright 2013 © All Rights Reserved